Home
ANBI info PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
maandag, 22 mei 2017 21:03

ANBI-info

Officiele naam: Heemkundekring Zeeland

KVK-nummer: 40216367

RSIN-nummer: 005341450

Postadres secretariaat: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland

Telefoonnummer secretariaat: 06-44378506

Bezoekadres Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland

Doelstelling zoals vermeld in de statuten:

1.     de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen, in het bijzonder in haar werkgebied en wel door het verzamelen, documenteren en doorgeven van kennis over haar werkgebied, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin van het woord.

2.     in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst.

3.     het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van haar werkgebied, zoals:

a.      cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, groenstructuren, landschappen en natuur, inclusief het archeologisch bodemarchief.

b.      collecties van museale en andere voorwerpen en van informatief erfgoed (in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto-, film- en geluidsopnamen);

c.      mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten, alsmede (on)geschreven geschiedenis.

4.     het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en dorpsgezichten, waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot (rijks)monument dan wel gemeentelijk dorpsgezicht;

5.     het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in haar werkgebied, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin des woords;

6.     met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties;

7.     het behartigen van de heemkundebelangen bij het gemeentebestuur en andere (overheids-)besturen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.      het bevorderen van de belangstelling voor het eigene in haar werkgebied en haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische heemkundebeoefening, in het bijzonder in haar werkgebied.

b.     het organiseren van voordrachten en excursies en het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;

c.      het organiseren van aan heemkunde en geschiedenis gerelateerde evenementen, zoals filmvoorstellingen en exposities en van voorlichting op heemkundig gebied;

d.     het geven van adviezen op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;

e.     het door middel van heemkundig materiaal en rondleidingen ondersteunen van onderwijsinstellingen;

f.      overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden, in verband met voormelde doelomschrijving, noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

 

Hoofdlijnen beleidsplan 2014-2018

 

Samenvatting van de plannen voor de komende 5 jaar

Collectie voorwerpen opnieuw ordenen, nummeren, fotograferen, opslaan in zoeksysteem

Aparte extra opslagruimte voor weinig gebruikte voorwerpen

Eigen werkplaats voor werkgroep Onderhoud en restauratie met adequaat gereedschap.

Herinrichting van het achterhuis

Bekijken of een eigen periodiek mogelijk is. (onderscheid maken tussen ledennieuws en historische stukjes over Zeeland)

Maandblad ut Rookelijzer digitaliseren

Krantenarchief uitbreiden met  de periode van voor 1970

Het krantenarchief wordt gescand om het zoeken naar artikelen mogelijk te maken

Foto- en diacollectie vakkundig opbergen, digitaliseren en beschrijven

Jaarlijks twee grote tentoonstellingen organiseren met Pasen en Kerst

Jaarlijks een excursie organiseren naar lokale of regionale instantie

Jaarlijks een uitwisseling organiseren met een andere heemkundekring

Minimaal twee keer per jaar open wandeltochten organiseren voor publiek

Jaarlijks een dialectquiz organiseren

Jaarlijks minimaal een externe spreker vrager voor een presentatie

Collectie bidprentjes en ander familiedrukwerk meer compleet maken

Beschrijving fotocollectie Keeris verder afmaken

Gebruik website bevorderen door meer informatie over onze collecties

Jaarlijkse deelname aan de Open Tuinendag Landerd

Jaarlijks een filmavond organiseren voor het publiek (en leden)

Periodiek, maar uiterlijk in 2018 dit beleidsplan evalueren en zo nodig aanpassen

De werkgroep Archief zoekt een vrijwilliger voor het beheer van de collectie textiel

De inhoud van onze bibliotheek is bekend bij de plaatselijke bibliotheek en zij verwijzen bezoekers naar onze bibliotheek

Werkgroep Archief zoekt iemand die het systeembeheer op zich wil nemen

Maandelijks in de wintermaanden een liederentafel organiseren

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                     Gerard Selten

Secretaris:                     Piet Huvenaars

Penningmeester:            Peter Poorts

Lid:                             Frans Vlemmings

Lid:                              Ad Daverveld

Lid:                              Theo Verstegen

Lid:                              Tiny Peters

 

De vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde functies.

 

 

JAARVERSLAG 2016

Organisatie en leden:

We hebben op 31 december 2016 144 leden. Dat is een stijging van 6 leden sinds vorig jaar.

Twee van onze leden, Piet van der Burgt en Jan van Schooten zijn in 2016 overleden.

De samenstelling van het bestuur is iets veranderd. Theo Verstegen, Frans Vlemmings en Peter Poorts waren aftredend en zij zijn alle drie herkozen. Paul van Dijk is tussentijds afgetreden en zijn plaats is niet opgevuld. De kascommissie bestond in 2016 uit Wim van den Brand en Henk Roeffen. Voor 2017 is dat Henk Roeffen en Piet van Gerwen.

Bijeenkomsten:

Het heemhuis is wekelijks geopend op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Daarnaast is het archief geopend op iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De heemtuin is altijd toegankelijk.

Het bestuur vergaderde 10 keer in 2016 en er waren 9 maandelijkse ledenbijeenkomsten. De normale ledenbijeenkomsten duren ongeveer een uur en na de pauze presenteert een van onze eigen leden iets over een heemkundig onderwerp. Dit jaar kwamen onder andere aan de orde: Onze zesde Dialectquiz; Een wandeling door de Udenseweg en de Kerkstraat in foto’s; recente aanwinsten. De werkgroep Liederentafel organiseert op de eerste woensdag van de maand een liederentafel (van oktober tot mei)

Het Heemhuis wordt ook gebruikt voor de regiovergaderingen van Brabants Heem, regio Maasland.

Dat gebeurt twee keer per jaar, in maart en oktober.

Andere activiteiten:

Iedere 3 maanden organiseren we een poetsochtend in het heemhuis.

Op 25 januari is onze 6e Dialectquiz (door Tiny Peters).

Op 22 februari houdt Ton Cruijsen deel 2 van zijn lezing over de ontwikkeling van het dorp Reek.

Op 27 februari speelt een deel van de Zellandse Jeugdkwis van SJB zich af in het heemhuis.

In maart opent de vereniging een eigen boekwinkeltje op internet bij Boekwinkeltjes.nl onder de naam Hooge Raam. Daarop kunnen eigen uitgaven, maar ook dubbele exemplaren worden verkocht.

De sloten en dus ook de sleutels van het heemhuis worden vervangen. Alle eigenaren van sleutels worden geregistreerd.

Op 28 maart is de Paastentoonstelling gewijd aan het 35-jarige bestaan van Kwartjesvolk. Het wordt heel druk met circa 400 bezoekers. Ook tijdens de officiële opening komen 80 mensen een kijkje nemen.

Op 11 mei hebben 30 leden een proefwandeling gehouden van de nieuw ontwikkelde wandeling op het Oventje.

Op 14 en 15 mei doen we mee met de Molendagen. Circa 60 kinderen kwamen in de winkel van het heemhuis graan afwegen, dat ze daarna in de molen konden laten malen.

Op 22 mei organiseert Vluchtelingenwerk Landerd een speciale dag in het heemhuis onder de titel Multi Culti@Landerd. Honderden bezoekers kwamen kijken.

Op 23 mei en 6 juni organiseren we twee rondleidingen op het bedrijf van Sjef en Wilma van Dongen, Fruithof den Brand. Er zijn zoveel aanmeldingen dat we twee dagen moeten plannen.

Op 1 juni schaft de vereniging het softwarepakket Memorix Major aan voor de registratie van onze collectie.

Op 19 juni is de Open Tuinendag Landerd, waarbij de heemtuin natuurlijk is geopend. Dit keer versierd met kunst van Willem van Prooijen en Willie Roks.

Op 16 juli vieren Piet en Mieke van Gerwen hun gouden bruiloft. Veel leden zijn er aanwezig.

Op 10 september is het Open Monumentendag. We geven drukbezochte rondleidingen in de kerk en de toren.

Heemkundekring Zeeland neemt deel aan een project van Platform Toerisme Landerd om cultuur-historische plaatsen in onze gemeente te voorzien van een bord met informatie. Op 11 september wordt het eerste bord onthuld op het Bondsgebouw.

Op 28 september wordt een speciale Dames van de Heem-avond gehouden.

Op 1 oktober heeft bibliotheek Zeeland zijn herinneringskoffer over Zeeland klaar. Die is in samenwerking met onze werkgroep Archief gemaakt.

Op 24 oktober presenteert oud-Zeelander Ton Verstegen zijn boek: Rogge en Wilde Rijst. De huiskamer zit vol en er worden flink wat boeken verkocht.

In oktober start een nieuwe werkgroep Kerkhof. Die zorgt voor het behoud van bijzondere grafzerken.

Op 11 november start de werkgroep Archief een Historisch Café in de bibliotheek. Die wordt iedere tweede vrijdagmiddag van de maand gehouden. Iedereen kan er terecht met een vraag of zo maar.

Op 28 november is de Nostalgische Filmavond met circa 60 bezoekers.

Op 30 november krijgen we 725 euro van de Rabobank Clubkas Campagne. Dit jaar wordt dat besteed aan de werkgroep Onderhoud.

Op 26 december is de Kersttentoonstelling met 250 bezoekers over het Rijke Roomse Leven.

Werkgroepen

Heemtuin

De werkgroep heeft nieuwe apparatuur aangeschaft van de Rabobank gelden. De taken binnen de werkgroep worden wat anders georganiseerd, zodat Lamber van Tiel een tandje kan terugschakelen. Delen van de heemtuin worden opnieuw ingericht en er wordt een insektenhotel gebouwd.

Tentoonstellingen

Twee drukbezochte tentoonstellingen met Pasen en Kerst. Zie hierboven.

Wandelwerkgroep

Deze werkgroep krijgt op 9 maart een voucher van 250 euro uit het Groene Loperproject. Daarvoor laten ze folders drukken om reclame te maken voor begeleide wandelingen door Zeeland en de Maashorst. Tijdens de Maashorstfair zijn leden van de werkgroep aanwezig met een stand. De wandeling op Oventje is klaar. De wandeling op Nabbegat is in voorbereiding.

Liederentafel

Maandelijks wordt op de eerste woensdag een liederentafel georganiseerd, die door een trouwe groep liefhebbers wordt bezocht.

Archivering

De werkgroep draait prima. Iedere maandagavond is het gezellig en druk. Voor dubbele boeken en bidprentje wordt een goede bestemming gezocht.

Scholen

Jaarlijks komen enkele klassen op bezoek in het heemhuis.

Onderhoud

Het aanbod aan nieuwe voorwerpen blijft groter dan onze ruimte. We proberen kritisch te kijken of het wel past in onze collectie. Het bestuur werkt aan een collectieplan.

Archeologie: Dit jaar zijn er geen nieuwe opgravingen geweest. We wachten nog op eindrapportages van de opgravingen op Voederheil II.

 

Activiteitenplan Heemkunde Zeeland 2017.

De heemkundekring ziet voor zichzelf als belangrijkste taak het stimuleren van de belangstelling voor de eigen woonplaats en de directe omgeving, alsmede bijdragen tot het bewaren van de Zeelandse identiteit. Vooral het volksleven, lokale gebruiken, oude ambachten, speciaal in de context van de plaatselijke economie, belangrijke gebeurtenissen in het recente en minder recente verleden, doch ook kennis over de Zeelanders zelf, krijgen hierbij alle aandacht.

Deze doelstelling zal gerealiseerd worden door het bewaren en conserveren van voorwerpen, die voor deze aspecten van het volksleven of ambachten typerend zijn, door het vragen van aandacht voor de historische waardebepaling van karakteristieke gebouwen, of dorpsaanzichten, door het bijeenbrengen van kennis over de lokale geschiedenis en over de rol die de voor deze geschiedenis van betekenis geweest zijnde families gespeeld hebben etc.

 

Concreet betekent dit dat in het activiteitenplan 2017 van de Heemkundekring de volgende punten aan de orde komen:

- Elk jaar, zo ook in 2017, worden er in het heemgebouw minimaal 2 tentoonstellingen gehouden, direct gebonden aan de bovenstaande doelstellingen. De onderwerpen voor 2017 zijn nog niet vastgesteld.

- We gaan in 2017 minimaal 2 lezingen of presentaties houden.

- Onderhoud en verdere uitbouw van de heemtuin. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de Open Tuinendag van Landerd.

- Door de samenwerking met de jeu de boules club ‘Le Sud’ de belangstelling voor oude volkssporten en gebruiken levend houden.

- Het houden van rondleidingen in het Heemhuis, waar, door voortdurende uitbreiding van ons cultuurbezit, maar ook door de restauratie van het reeds verworven bezit, een steeds rijkere collectie van oude gebruiksvoorwerpen e.d. te bekijken is. Sinds 2015 organiseren we ook publiekswandelingen in Zeeland. We hebben intussen een route door de Kerkstraat Noord en Midden en een over Voederheil en Kreitsberg.

- Door samenwerking met de scholen (Project Jet en Jan), de leerlingen vertrouwd maken met de oude voorwerpen en gebruiken, en daardoor respect bijbrengen voor wat voorgaande generaties gepresteerd hebben. Hierbij dient speciaal de oude schoolklas gemeld te worden, die van ver buiten de regio belangstellenden naar Zeeland trekt.

- De liederentafel waarin maandelijks oude en nieuwe liederen worden gezongen.

- De Heemkundekring blijft goede voortgang maken bij het archiveren van een grote hoeveelheid documentatie die de laatste jaren verzameld is. Het Heemhuis dient nu al als bron voor allerlei geschiedkundige activiteiten. We willen een vraagbaak zijn voor particulieren en instanties op het gebied van Zeelandse historie.

- We hebben nu eigen collecties van bidprentjes (circa 4800) en rouwkaarten (ruim 600) van Zeelandse inwoners, maar ook van ander familiedrukwerk; We streven naar een zo compleet mogelijke verzameling door giften en ruilen met andere verzamelaars.

- De tentoonstellingen dragen bij tot de vorming van een uitgebreide fotodocumentatie. Het Heemhuis biedt ook mogelijkheden voor de amateurgenealoog om een begin te maken met het opstellen van zijn familiegeschiedenis. Van deze mogelijkheid wordt regelmatig gebruik gemaakt.

- Heemkundekring Zeeland geeft advies aan de gemeente Landerd als zij op zoek zijn naar nieuwe straatnamen.

- Heemkundekring Zeeland is vertegenwoordigd in gemeentelijke klankbordgroepen.

- Jaarlijks organiseren we een filmavond met beelden uit de historie van Zeeland.

- We geven onderdak aan de halfjaarlijkse vergadering van het Brabants Heem, regio Maasland en Cuijk.

Heemkundekring Zeeland heeft achter de schermen een rol in de Zeelandse Quiz door het maken van vragen over heemkundige onderwerpen. Dit geldt ook voor de Zeelandse Jeugdquiz.

 

Financieel jaarverslag 2016

Balans op 31 december 2016:

Activa                                                               Passiva

Gebouw (Woz-waarde)

145.000,00

Kapitaal

205.000,00

Inventaris (verzekerde waarde)

60.000,00

Bouwreserve

68.245,50

Vorderingen

1.092,59

Algemene reserve

23.618,22

Kas

1.817,32

Schulden korte termijn

56,81

Rekening Courant

8.333,85

 

 

Spaarrekening

80.676,77

 

 

 

 

 

 

balanstotaal

296.920,53

 

296.920,53

 

Toelichting.

De Heemkundekring beschikt over een eigen heemhuis dat voor de WOZ-waarde op de balans staat.  De inboedel is voor de verzekerde waarde op de balans gezet.

 

Omdat de grond waar het heemhuis op staat van de gemeente Landerd is, is er een erfpachtconstructie. De gemeente heeft ons de verplichting opgelegd om jaarlijks een bedrag te reserveren in een bouwreserve. Die moet voldoende groot worden om de herbouw van het heemhuis te kunnen financieren na afloop van de erfpachtperiode.

Staat van baten en lasten 2016

Inkomsten:                                                       Uitgaven:

 

 

 

 

Contributies

1.900,00

Onderhoud heemhuis

803,23

Subsidie gemeente Landerd

4.468,25

Recht van opstal

25,00

Rabobank Clubkas Campagne

819,28

Verzekering heemhuis

703,77

Ontvangen entree

36,50

Onroerende zaakbelasting

953,00

Entree tentoonstellingen

794,50

Gas, water, elektra

1.733,79

Vergoedingen bezoek

300,00

Kantoorbenodigdheden

130,10

Verkoop en verhuur

1.017,90

Telefoon en internet

419,16

Liederentafel

1.691,17

Abonnementen (oa Memorix)

270,00

Opbrengst bar

3.064,30

Verenigingskosten

39,89

Bezoek scholen

86,00

Werkgroep Onderhoud

153,50

Giften

53,30

Werkgroep Archief

151,30

Begeleide wandelingen

440,00

Werkgroep Tentoonstellingen

100,44

Groene Loper voucher

250,00

Werkgroep Heemtuin

557,82

Gebruik Heemhuis Le Sud

400,00

Werkgroep Wandelingen

688,17

Rente

305,29

Excursie

322,50

Kasverschil

- 16,56

Bankkosten

154,90

 

 

Bar inkopen

1.686,91

 

 

Muziek Liederentafel

480,00

 

 

Maaimachine en frees

1.916,64

 

 

Toevoeging bouwreserve

4.500,00

 

 

Nadelig saldo

170,04

 

 

 

 

Totaal

15.609,93

 

15.609,93

Laatst aangepast op maandag, 22 mei 2017 21:12